Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de oudervereniging. Alle ouders van de kinderen op de Roncallischool zijn automatisch lid van de oudervereniging, totdat hun kind de school weer verlaat. De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en leden.

Wanneer een ouder graag wil plaatsnemen in de ouderraad, kan contact worden opgenomen met de voorzitter. De zittingsduur van een lid van de OR is drie jaar. Bij onderbezetting wordt de zittingsduur verlengd voor een periode van drie jaar. Aan het einde van het schooljaar wordt bekeken welke leden aftreden en worden de vacatures via de weekbrief bekend gemaakt. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties dan kunt u zich wenden tot een van onze leden. 

De ouderraad (OR) is geen inspraakorgaan. Vragen en problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de directie of de medezeggenschapsraad (MR). Doordat de ouderraadsleden veel contacten met ouders hebben, komen er wel signalen van allerlei aard bij de OR terecht. De OR tracht deze signalen zoveel mogelijk op de juiste plek neer te leggen voor een oplossing.