slider-fietsen

Medezeggenschapsraad
Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) mee beslissen over de organisatie en inrichting van de school en de lessen. Voor onze school hebben Luuk Seegers en Judith Jansen zitting in de MR.
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Dat is verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De schoolleiding is verplicht om de medezeggenschapsraad goed te informeren. In de raad zitten ouders en personeel van de school.
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht.
Naast gezamenlijke bevoegdheden hebben ouders een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die voor hen in het bijzonder belangrijk zijn, zoals ouderbijdrage, de vaststelling van de schooltijden of de regeling van het overblijven.
Samen met het personeel hebben ze instemming bij beslissingen over onder meer het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen of plannen om samen te gaan met een andere school of schoolbestuur.
Soms moet de schoolleiding advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over het voorgenomen beleid op het gebied van financiƫn, aanmelding en toelating van leerlingen, of het aannemen of ontslaan van de schoolleiding. Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. Dat betekent dat ze advies geeft aan het Raad van Toezicht en de directie.