slider-fietsenDe Kernwaarden, Missie en Visie van Pro8 bieden het kader waarbinnen de Roncallischool haar profiel bepaalt.
De speerpunten uit het bestuursakkoord en het Eindadvies Platform Onderwijs 2032 bepalen mede de vormgeving van het onderwijs.

Profiel Roncallischool

Missie:
Een inspirerende leeromgeving bieden voor alle leerlingen

Visie:
De Roncallischool wil leerlingen instrumenten geven om in een (snel)veranderende wereld een plek te vinden,
deel te nemen en (mede-) vorm te geven: zorgen voor jezelf, je omgeving, en de wereld.

Onze onderwijsvisie kent vijf pijlers:
1. De basis is een goed en veilig leef- en werkklimaat. Het schooljaar wordt begonnen met de Gouden Weken
    waarmee een positieve sfeer in de groep wordt bevorderd. Het kanjerbeleid is het uitgangspunt in de omgang
    met zowel de kinderen als de ouders. De Kanjertraining is een belangrijk instrument en wordt structureel
    ingezet om de sociaal emotionele ontwikkeling te bevorderen. Anti-pestbeleid is onderdeel van het
    Kanjerbeleid.
2. De basisvakken zijn op orde. De instrumentele vaardigheden taal, lezen, spellen en rekenen zijn voor alle
    leerlingen belangrijke voorwaarden voor verdere ontwikkeling.
3. Er wordt gestreefd naar brede ontwikkeling met aandacht voor sport, cultuur/expressie, techniek en
    wereldverkenning.
4. Naast een aantal waardevolle traditionele manieren van leren, betekent uitdagend en toekomstgericht
    onderwijs voor ons ook aandacht voor: thematisch, betekenisvol onderwijs, met behulp van moderne
    middelen (ICT), met ruimte voor verantwoordelijkheid en zelfsturing en de inzet van Coƶperatieve
    LeerstrategieĆ«n en Samenwerkend leren.
5. Ons onderwijs is passend: We bieden leersituaties en leeromgevingen waardoor iedere leerling naar
    vermogen leert en waar een professioneel en gemotiveerd team leerlingen doelmatig begeleidt en goede
    resultaten nastreeft. Ouders zijn gesprekspartners in het opvoedings- en leerproces.